Get Adobe Flash player

 รับทำวีซ่าแคนาดา

รับทำวีซ่า แคนาดา

            ประเทศแคนาดาหลายๆคนอาจจะกำลังคิดจะเดินทางไป หรืออาจจะเป็นประเทศในฝันของหลายๆคน เมื่อจะเดินทางก็ต้องใช้เอกสารการเดินทางต้องมีการเตรียมตัวหลายด้านทั้งวิธีการเดินทางศึกษาภูมิประเทศและวัฒนธรรม แคนาดาเป็นประเทศที่มีผู้คนเดินทางเข้าออกแต่ละวันเป็นจำนวนมากและมีการตรวจสอบคัดกรองคนละเอียดพอสมควร

 วีซ่าท่องเที่ยวแคนาดารับทำวีซ่าแคนาดา

            การทำวีซ่าแคนาดา จะต้องมีการเตรียมเอกสารให้ครบตามประเภทของวีซ่าที่ต้องการ คุณจะไม่ต้องกังวลว่าเอกสารจะไม่ครบหากใช้บริการรับทำวีซ่าแคนาดากับทีมงานเรา ด้วยทีมงานของ Great Visa ที่มีคุณภาพจะตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของเอกสารและกรอกวีซ่าแทนคุณ สำหรับหนังสือเดินทางหากมีหลายเล่มให้ยื่นเล่มเก่าด้วย ทั้งนี้ยังสามารถให้คำปรึกษาทีดีแก่คุณในเรื่องของการเตรียมตัวเพื่อการเดินทางเข้าแคนาดา การเตรียมสัมภาษณ์ก่อนการสัมภาษณ์จริงจากทางสถานทูตเพื่อให้คุณมีความมั่นใจยิ่งขึ้นและช่วยลดแรงกดดันลง ทำให้โอกาสที่จะผ่านวีซ่ามีสูงเช่นกัน แต่ที่สำคัญกว่านั้นคุณต้องไม่เป็นผู้ต้องคดีใดๆทั้งสิ้นเมื่อแน่ใจแล้วจึงจะสามารถยื่นเรื่องขอวีซ่าได้ ไม่เช่นนั้นวีซ่าจะถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศแคนาดา

ค่าธรรมเนียมวีซ่าสถานฑูต

2,955.00 / คน

ค่าบริการยื่นวีซ่าท่องเที่ยว

2,000.00 / คน

ค่าบริการยื่นวีซ่าเพื่อการเรียน

4,000.00 / คน

หมายเหตุ : ค่าธรรมเนียมวีซ่าอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับสถานทูต การขอวีซ่าแบบ Multiple Entry ขึ้นอยู่กับสถานทูตเป็นผู้พิจารณา ว่าจะอนุมัติหรือไม่ ถ้าไม่อนุมัติทางสถานทูตจะไม่คืนเงินค่าวีซ่าให้ไม่ว่ากรณีใดๆ

เอกสารยื่น วีซ่าแคนาดา
            หนังสือเดินทาง (Passport) ที่มีอายุมากกว่า 6 เดือน และหนังสือเดินทางเล่มเก่า (ถ้ามี)
            รูปถ่ายสี ด้านหลังเป็นสีขาว ขนาด 4.5 x 3.5 จำนวน 2 รูป ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน โดยพื้นหลังต้องเป็นสีขาว
            สำเนาทะเบียนบ้าน / สำเนาบัตรประชาชน / สำเนาบัตรข้าราชการ / ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล, ใบหย่า และ ทะเบียนสมรสต้องเป็นตัวจริงเท่านั้น / สำเนาสูติบัตร
            สมุดบัญชีเงินฝาก เล่มจริงเท่านั้น พร้อมสำเนาทุกหน้า 
            จดหมายรับรองการทำงาน เป็นภาษาอังกฤษ 
            หลักฐานการทำงาน เช่น หนังสือรับรองการทำงาน หนังสือจดทะเบียนบริษัท (กรณีเป็นเจ้าของกิจการ)
            ตารางการเดินทางท่องเที่ยว 
            ใบจองที่พัก/โรงแรม หากพักกับญาติให้ขอเอกสาร ที่ระบุว่าจะมาพักอยู่ด้วย พร้อม หน้า passport ของผู้ที่จะไปพักอยู่ด้วย
           • ใบจองตั่วเครื่องบิน ตามวันที่เดินทางไป-กลับ
           สำหรับผู้ที่อายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์Œ เดินทางคนเดียว หรือเดินทางกับผู้อื่นที่มิใช่บิดา-มารดา หรือผู้ปกครอง จะต้องมีหนังสือยินยอมจากบิดา-มารดา หรือผู้ปกครอง
            แบบฟอร์มวีซ่า กรอกข้อมูลครบถ้วนและเซ็นต์ชื่อ 1 ชุด

            รับทำวีซ่าแคนาดาการเดินทางของเยือนแคนาดาจะเรียบง่ายสะดวกสบายยิ่งขึ้นเมื่อได้รับวีซ่าผ่านแดนเรียบร้อยแล้ว วีซ่าของคุณและเอกสารสำคัญต่างๆจะครบถ้วนถูกต้องเมื่อใช้บริการรับทำวีซ่าแคนาดากับเรา เมื่อคิดจะเดินทางแคนาดาเรื่องวีซ่านึกถึง Great  Visa

            ทีมงาน Great  Visa รับทำวีซ่าแคนาดาเป็นตัวแทนดำเนินการขอวีซ่าแทนคุณเพื่อให้คุณมีความสะดวกสบาย ทั้งเรื่องการเดินทางไปสถานทูต การกรอกเอกสาร เราจัดการให้คุณทุกอย่างเรียบร้อย รวดเร็วและมีคุณภาพ ไม่ว่าเมื่อใดก็ตามที่คุณคิดจะเดินทางไปประเทศแคนาดา เรื่องวีซ่าปล่อยให้เป็นหน้าที่ของทางเราแล้วคุณจะประทับไม่ลืม

รับทำวีซ่าแคนาดา

ค้นหา

Share this post

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Facebook