Get Adobe Flash player

 รับทำวีซ่าเบลเยี่ยม

รับทำวีซ่า เบลเยี่ยม

              การเดินทางเพื่อเรียนรู้สิ่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นในประเทศหรือนอกประเทศ ล้วนต่างก็มีความหมายต่อผู้เดินทางด้วยกันทั้งนั้น สำหรับการเดินทางเข้าประเทศเบลเยี่ยมซึ่งเป็นในกลุ่มประเทศเชงเก้นที่สามารถเดินทางเข้าออกในกลุ่มของเชงเก้นด้วยกันได้ทั้งหมด  การทำวีซ่าเบลเยี่ยมคุณสามารถยื่นเรื่องขอกับทางสถานทูตเองได้แต่อาจจะต้องเสียเวลา และประเทศเบลเยี่ยมนั้นขึ้นชื่อว่าเป็นประเทศที่ขอวีซ่าเป็นอันดับต้นๆของโลกเลยก็ว่าได้ทั้งยังมีการตรวจเอกสารอย่างเข้มงวดจึงเป็นธรรมดาที่จะมีคนที่ถูกปฏิเสธวีซ่าหลายๆครั้งเช่นกัน

 รับทำวีซ่าเบลเยี่ยม

               เมื่อคุณจะทำวีซ่าเพื่อเข้าประเทศเบลเยี่ยมและเลือกใช้บริการรับทำวีซ่าจาก Great Visa คุณจะได้รับการบริการอย่างเต็มที่และมีคุณภาพ ด้วยการทำงานจากทีมงานมืออาชีพ การขอวีซ่าของคุณจะกลายเป็นเรื่องง่ายนิดเดียว ไม่ว่าจะเป็นเอกสารการเดินทางต่างๆที่สำคัญในการประกอบการทำวีซ่าทีมงานจะมีการตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วน วีซ่านั้นก็มีหลายประเภทแบบชั่วคราวไม่เกิน 90 วัน กับระยะยาวหรือถาวรรายละเอียดเอกสารต่างๆที่ต้องใช้ก็ต่างกันไป 

                นอกจากเรื่องเอกสารที่ต้องมีการเตรียมให้พร้อมแล้วก็จะเป็นการกรอกรายละเอียดในใบวีซ่าเบลเยี่ยมที่ต้องกรอกโดยผิดไม่ได้ และเรื่องการสัมภาษณ์จากทางสถานทูตหากคุณยังมีความกังวลทางทีมงานรับทำวีซ่าเบลเยี่ยมของเราก็สามารถให้คำแนะนำแก่คุณได้ เพื่อช่วยเสริมความมั่นใจและให้เกิดความผิดพลาดน้อยที่สุดนั่นเอง

ค่าธรรมเนียมวีซ่าสถานฑูต

2,700.00 / คน

 ค่าบริการยื่นวีซ่าท่องเที่ยว

1,500.00 / คน

 หมายเหตุ : ผู้เดินทางต้องยื่นเรื่องด้วยตนเองเท่านั้น ค่าธรรมเนียมวีซ่าอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับทางสถานทูต

เอกสารยื่น วีซ่าเบลเยียม
            หนังสือเดินทาง (Passport) ที่มีอายุมากกว่า 6 เดือน และหนังสือเดินทางเล่มเก่า (ถ้ามี)
            รูปถ่ายสี ด้านหลังเป็นสีขาว ขนาด 4.5 x 3.5 จำนวน 2 รูป ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน โดยพื้นหลังต้องเป็นสีขาวเท่านั้น
            สำเนาทะเบียนบ้าน / สำเนาบัตรประชาชน / สำเนาบัตรข้าราชการ / ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล, ใบหย่า และ ทะเบียนสมรสต้องเป็นตัวจริงเท่านั้น / สำเนาสูติบัตร
            สมุดบัญชีเงินฝากเล่มจริง เท่านั้น พร้อมสำเนาทุกหน้า 
            จดหมายรับรองการทำงาน เป็นภาษาอังกฤษ 
            หลักฐานการทำงาน เช่น หนังสือรับรองการทำงาน หนังสือจดทะเบียนบริษัท (กรณีเป็นเจ้าของกิจการ)
            ตารางการเดินทางท่องเที่ยว 
            ใบจองที่พัก/โรงแรม หากพักกับญาติให้ขอเอกสาร ที่ระบุว่าจะมาพักอยู่ด้วย พร้อม หน้า passport ของผู้ที่จะไปพักอยู่ด้วย
            ใบจองตั่วเครื่องบิน ตามวันที่เดินทางไป-กลับ
           สำหรับผู้ที่อายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์Œ เดินทางคนเดียว หรือเดินทางกับผู้อื่นที่มิใช่บิดา-มารดา หรือผู้ปกครอง จะต้องมีหนังสือยินยอมจากบิดา-มารดา หรือผู้ปกครอง
            ประกันการเดินทาง วงเงินไม่น้อยกว่า 2,000,000 บาท ( Medical Insurance )
            แบบฟอร์มวีซ่า กรอกข้อมูลครบถ้วนและเซ็นชื่อ 1 ชุด 

รับทำวีซ่าเบลเยี่ยม           วีซ่ามีโอกาสที่จะถูกปฏิเสธน้อยมากหากคุณมีคุณสมบัติเหมาะสมคือต้องไม่เป็นบุคคลต้องห้ามของทางเบลเยี่ยมและกลุ่มเชงเก้น ไม่มีความผิดในในคดีใดๆคุณก็มั่นใจได้เลยว่าจะได้รับวีซ่าและเมื่อใช้บริการรับทำวีซ่าเบลเยี่ยมกับเราแล้วโอกาสที่ผ่านวีซ่านั้นมีสูงกว่าดำเนินการด้วยตัวเอง ในราคาคุ้มค่าบริการมาตรฐานประทับใจ คิดจะทำวีซ่าเบลเยี่ยมคิดถึง Great  Visa

            ทางเราช่วยคุณได้ ทั้งช่วยให้ประหยัดเวลาในการเดินเรื่องเอง ช่วยให้เตรียมเอกสารต่างๆครบถ้วน และช่วยตรวจเช็คความเรียบร้อยของเอกสารและกรอกเอกสาร บริการรับทำวีซ่าเบลเยี่ยมคุณภาพด้วยทีมงานมืออาชีพจริงใจ จริงจังกับการทำงาน แล้วการเดินทางเข้าประเทศเบลเยี่ยมของคุณจะไปได้อย่างราบรื่น

 

รับทำวีซ่าเบลเยี่ยม

 

 

ค้นหา

Share this post

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Facebook