Get Adobe Flash player

 รับทำวีซ่าเนเธอร์แลนด์

รับทำวีซ่า เนเธอร์แลนด์

          ประเทศเนเธอร์แลนด์ หรือที่นิยมเรียกสั้นๆว่าฮอลแลนด์หลายคนคงคุ้นหูและรู้จักดีสำหรับประเทศแห่งนี้ เพราะเป็นอีกหนึ่งประเทศที่มีชื่อเสียงทางด้านการค้าต่างๆมามาย อุตสาหกรรมต่างๆหลากหลาย ผู้คนมากมายมารวมกันอยู่ที่เมืองนี้จากหลายๆเหตุผลที่ต่างกัน บางคนอาจจะเข้ามาเพื่อเดินทางท่องเที่ยว บางคนอาจจะเข้ามาเพื่อการค้าขายหรือธุรกิจการงาน หรือมาเพื่อเยี่ยมญาติพี่น้อง เพื่อศึกษาต่อและอื่นๆมากมาย  และทุกคนนั้นก่อนจะได้เข้ามาเยือนในเมืองหนาวแห่งนี้นั้นก็ต้องผ่านการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้ามาในทุกๆขั้นตอนก่อน และแน่นอนว่าต้องมีการขอวีซ่าเข้าประเทศ หากคุณต้องการความสะดวกสบายและมั่นใจว่าวีซ่าจะผ่านอย่างง่ายนั้นควรจะมองหาบริษัทที่ให้บริการรับทำวีซ่าเนเธอร์แลนด์

 วีซ่าท่องเที่ยวเนเธอร์แลนด์รับทำวีซ่าเนเธอร์แลนด์

            การทำวีซ่านั้นก็มีหลายขั้นตอนและคุณสามารถยื่นเรื่องเองได้แต่โอกาสที่จะได้รับการอนุมัตินั้นมีน้อยกว่าการใช้บริการจากทางบริษัทที่รับทำวีซ่าเนเธอร์แลนด์  Great Visa เป็นหนึ่งในตัวเลือกของบริษัทที่ให้ความสะดวกสบายแก่ลูกค้าในการยื่นขอวีซ่าเนเธอร์แลนด์ ด้วยทีมงานมืออาชีพจะทำการดูแลรับผิดชอบแทนคุณในการยื่นขอวีซ่าและตรวจเช็คความครบถ้วนถูกต้องของเอกสารสำคัญต่างๆ เพื่อไม่ให้คุณพลาดโอกาสการเดินทางครั้งสำคัญ และที่สำคัญคุณจะมีสิทธิ์ได้รับการอนุมัติวีซ่าถึง 99% เพียงคุณไม่เป็นผู้ต้องหาในคดีใดๆ และไม่เป็นบุคคลต้องห้ามในทุกๆกรณีคุณจะได้เข้าไปเยือนฮอลแลนด์อย่างภาคภูมิ 

            นอกจากนั้นแล้วทางบริษัทรับทำวีซ่าเนเธอร์แลนด์ก็ไม่ได้รับทำวีซ่าอย่างเดียวเท่านั้น  ยังสามารถให้ความช่วยเหลือตอบข้อสงสัยของลูกค้าได้ ในเรื่องของการเตรียมตัวเดินทาง การซ้อมตอบคำถามก่อนการสัมภาษณ์จริงที่สถานทูตเนเธอร์แลนด์ เพื่อลดความกดดันของคุณลงได้

ค่าธรรมเนียมวีซ่าสถานฑูต

2,675.00 / คน

ค่าบริการยื่นวีซ่าท่องเที่ยว

1,500.00 / คน

หมายเหตุ : ค่าธรรมเนียมวีซ่าอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับทางสถานทูต

เอกสารยื่น วีซ่าเนเธอร์แลนด์
            หนังสือเดินทาง (Passport) ที่มีอายุมากกว่า 6 เดือน และหนังสือเดินทางเล่มเก่า (ถ้ามี)
            รูปถ่ายสี ด้านหลังเป็นสีขาว ขนาด 4.5 x 3.5 จำนวน 2 รูป ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน โดยพื้นหลังต้องเป็นสีขาว ไม่สวมแว่น
            สำเนาทะเบียนบ้าน / สำเนาบัตรประชาชน / สำเนาบัตรข้าราชการ / ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล, ใบหย่า และ ทะเบียนสมรสต้องเป็นตัวจริงเท่านั้น / สำเนาสูติบัตร
           • หลักฐานการเงิน Statement ย้อนหลัง 6 เดือน ส่วนตัวหรือ หนังสือรับรองจากธนาคาร หรือ บัญชีออมทรัพย์ส่วนตัวพร้อมสมุด (ตัวจริง) / (แปลเป็นภาษาอังกฤษ)
           • จดหมายรับรองการทำงานเป็นภาษาอังกฤษ 
           • หลักฐานการทำงาน เช่น หนังสือรับรองการทำงาน หนังสือจดทะเบียนบริษัท (กรณีเป็นเจ้าของกิจการ)
           • หนังสือเชิญจากต่างประเทศ (ธุรกิจ) 
            ใบจองที่พัก/โรงแรม หากพักกับญาติให้ขอเอกสาร ที่ระบุว่าจะมาพักอยู่ด้วย พร้อม หน้า passport ของผู้ที่จะไปพักอยู่ด้วย
           • ใบจองตั่วเครื่องบิน ตามวันที่เดินทางไป-กลับ
           สำหรับผู้ที่อายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์Œ เดินทางคนเดียว หรือเดินทางกับผู้อื่นที่มิใช่บิดา-มารดา หรือผู้ปกครอง จะต้องมีหนังสือยินยอมจากบิดา-มารดา หรือผู้ปกครอง
            ประกันการเดินทาง วงเงินไม่น้อยกว่า 2,000,000 บาท ( Medical Insurance )
            แบบฟอร์มวีซ่า กรอกข้อมูลครบถ้วนและเซ็นต์ชื่อ 1 ชุด 

รับทำวีซ่าเนเธอร์แลนด์          จะเดินทางเข้าประเทศเนเธอร์แลนด์ ก็จะมีขั้นตอนที่ค่อนข้างซับซ้อนและเป็นเรื่องที่ยุ่งยากเสียเวลาสำหรับหลายๆท่าน  ทางเราจึงขอเป็นตัวแทนของท่านเพื่อจะอำนวยความสะดวกสบายในการยื่นเรื่องขอวีซ่าเข้าประเทศเนเธอร์แลนด์ ประเทศนี้มีคนเดินทางเข้า-ออกประเทศทุกวันและความต้องการของผู้เดินทางก็มีมากขึ้นทุกวันจึงมีมาตรการในการตรวจคนเข้ามาเมืองเข้มงวด ผู้ที่ไม่ผ่านวีซ่าก็มีมากเช่นเดียวกัน

           คุณอุ่นใจได้แน่นอนเมื่อใช้บริการรับทำวีซ่าเนเธอร์แลนด์กับทีมงานของเรา เมื่อจะเดินทางไปประเทศเนเธอร์แลนด์คิดถึงเราแล้วการเดินทางของคุณจะง่ายขึ้นไปอีกครึ่ง เป้าหมายของคุณจะเป็นไปตามคาดไม่ว่าจะไปศึกษาต่อ ทำงาน เที่ยว หรือพบญาติ เมื่อวีซ่าผ่านแล้วก็เดินทางไปได้เลย

รับทำวีซ่าเนเธอร์แลนด์

 

 

ค้นหา

Share this post

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Facebook