Get Adobe Flash player

 รับทำวีซ่าเช็ก

รับทำวีซ่า เช็ก

            ประเทศสาธารณรัฐเช็กนั้นเป็นประเทศที่มีการพัฒนาแล้วและเป็นหนึ่งในกลุ่มประเทศเชงเก้น ที่ทำวีซ่าเชงเก้น เพียงครั้งเดียวแต่สามารถเดินทางไปทุกประเทศในเชงเก้นได้ภายในระยะเวลา 90 วัน เป็นอีกหนึ่งประเทศที่ผู้คนเดินทางเข้า-ออกอยู่ตลอดทุกวัน จึงทำให้การอนุมัติวีซ่านั้นค่อนข้างยาก ทางสถานทูตเช็กนั้นมีการตรวจสอบทุกขั้นตอนอย่างละเอียดเพื่อไม่ให้คนที่ต้องสงสัยต้องเข้าไปทำลายชื่อเสียงของประเทศเช็ก ฉะนั้นแล้วเพื่อจะทำให้คุณมีโอกาสผ่านวีซ่าเช็กมากขึ้นทางบริษัท Great  Visa จึงเป็นตัวแทนรับทำวีซ่าเช็กโดยที่คุณไม่ต้องเสียเวลาไปยื่นเรื่องขอวีซ่าเอง

 วีซ่าท่องเที่ยวเช็กรับทำวีซ่าเช็ก

          ทีมงานรับทำวีซ่าเช็กอย่างมีคุณภาพและเป็นมืออาชีพเพื่อให้การยื่นขอวีซ่าของคุณนั้นมีความต้องถูกมากที่สุด เช็กเป็นประเทศที่มีกฎหมายที่เข้มงวด ก่อนออกเดินทางต้องศึกษาวัฒนธรรมและกฎหมายบ้านเมืองของเช็กให้ดีในเบื้องต้นเพื่อจะได้ป้องกันไว้ได้ถูก

          เมื่อคุณไว้วางใจให้ทีมงานเรารับทำวีซ่าเช็กคุณจะไม่ผิดหวัง เอกสารสำคัญต่างๆ ทีมงานจะทำการตรวจเช็คความความถูกต้องให้ท่านและยังทำหน้าที่กรอกแบบฟอร์มขอวีซ่าที่ต้องใช้ความละเอียด คุณจะมีความสะดวกมากขึ้นเมื่อไม่ต้องทำเรื่องยื่นขอวีซ่าเอง สามารถไปเตรียมการส่วนอื่นๆได้ และในส่วนนี้จะมีค่าใช้จ่ายที่ต้องเสียให้กับทางสถานทูตเป็นค่าธรรมเนียมสถานทูตและค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าในราคาที่ไม่แพง

ค่าธรรมเนียมวีซ่าสถานฑูต

2,400.00 / คน

ค่าบริการยื่นวีซ่าท่องเที่ยว

1,500.00 / คน

หมายเหตุ : ค่าธรรมเนียมวีซ่าอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับทางสถานทูต ผู้เดินทางต้องยื่นเรื่องด้วยตนเองเท่านั้น

เอกสารยื่น วีซ่าเช็ก
            หนังสือเดินทาง (Passport) ที่มีอายุมากกว่า 6 เดือน และหนังสือเดินทางเล่มเก่า (ถ้ามี)
            รูปถ่ายสี ด้านหลังเป็นสีขาว ขนาด 4.5 x 3.5 จำนวน 2 รูป ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน โดยพื้นหลังต้องเป็นสีขาว ไม่สวมแว่น
            สำเนาทะเบียนบ้าน / สำเนาบัตรประชาชน / สำเนาบัตรข้าราชการ / ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล, ใบหย่า และ ทะเบียนสมรสต้องเป็นตัวจริงเท่านั้น / สำเนาสูติบัตร
           • หลักฐานการเงิน Statement ย้อนหลัง 6 เดือน ส่วนตัวหรือ หนังสือรับรองจากธนาคาร หรือ บัญชีออมทรัพย์ส่วนตัวพร้อมสมุด (ตัวจริง) / (แปลเป็นภาษาอังกฤษ)
            จดหมายรับรองการทำงานเป็นภาษาอังกฤษ 
           • หลักฐานการทำงาน เช่น หนังสือรับรองการทำงาน หนังสือจดทะเบียนบริษัท (กรณีเป็นเจ้าของกิจการ)
           • หนังสือเชิญจากต่างประเทศ (ธุรกิจ) 
           • ใบจองที่พัก/โรงแรม หากพักกับญาติให้ขอเอกสาร ที่ระบุว่าจะมาพักอยู่ด้วย พร้อม หน้า passport ของผู้ที่จะไปพักอยู่ด้วย
           • ใบจองตั่วเครื่องบิน ตามวันที่เดินทางไป-กลับ
           สำหรับผู้ที่อายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์Œ เดินทางคนเดียว หรือเดินทางกับผู้อื่นที่มิใช่บิดา-มารดา หรือผู้ปกครอง จะต้องมีหนังสือยินยอมจากบิดา-มารดา หรือผู้ปกครอง
            ประกันการเดินทาง วงเงินไม่น้อยกว่า 2,000,000 บาท ( Medical Insurance )
            แบบฟอร์มวีซ่า กรอกข้อมูลครบถ้วนและเซ็นต์ชื่อ 1 ชุด

            รับทำวีซ่าเช็กการทำวีซ่าเช็กจะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปเมื่อคุณเลือกใช้บริการรับทำวีซ่าเช็กกับบริษัทGreat  Visa วีซ่าของคุณจะมีความถูกต้องสมบูรณ์อย่างแน่นอน เพียงเท่านี้การเดินทางของคุณจะไม่ประสบปัญหาใดๆ สาธารณรัฐเช็กยินดีต้อนรับคุณอย่างภาคภูมิ คุณจะบรรลุเป้าหมายในการเข้าประเทศเช็กอย่างแน่นอน

            สถานทูตเช็กนั้นมีเวลาปิด-เปิด และต้องมีการเข้าคิวรอ เวลาตรงนี้คุณหมดกังวลได้เลยเพราะทางเราจัดการให้เสร็จสรรพ สามารถไปเตรียมการอย่างอื่นๆได้ หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการเดินทางการทำวีซ่าทางทีมงานสามารถให้คำปรึกษาแนะนำได้อย่างดี

            นอกจากนี้แล้วคุณสามารถสอบถามข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวกับการเดินทางเข้าประเทศสาธารณรัฐเช็กได้ หรือเกี่ยวกับการทำวีซ่า และเตรียมตัวก่อนสัมภาษณ์จริงจากทางสถานทูต ทางทีมงานเราจะแนะนำให้ด้วยข้อมูลที่เป็นจริงทั้งให้คำปรึกษาอย่างเต็มที่ เพื่อให้คุณมีความมั่นใจในการสัมภาษณ์ทำให้ได้รับการอนุมัติวีซ่าเข้าเช็กได้ การเดินทางของคุณจะไม่มีปัญหาใดๆ จะเดินทางเข้าสาธรณรัฐเช็กครั้งไหนมาหา Great  Visa เพราะ Great  Visa เป็นตัวแทนรับทำวีซ่าเช็กอย่างถูกกฎหมายและมีคุณภาพ

รับทำวีซ่าเช็ก

ค้นหา

Share this post

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Facebook