Get Adobe Flash player

 รับทำวีซ่าอิตาลี

รับทำวีซ่า อิตาลี

                ประเทศอิตาลีเป็นประเทศที่หลายๆคนอยากเดินทางเพื่อสัมผัสบรรยากาศ ไม่ว่าจะเป็นโบราณสถานต่างๆ มากมาย สำหรับการเดินทางเข้าประเทศอิตาลีนั้นต้องใช้วีซ่าโดยเป็นวีซ่าเชงเก้นที่สามารถเดินทางไปได้อีกในหลายๆประเทศในเครือของประเทศเชงเก้นด้วยกัน ฉะนั้นจึงมีการตรวจตรารายละเอียดต่างๆค่อนข้างเข้มงวดมากเมื่อเทียบกับหลายๆประเทศในโลก การทำวีซ่านั้นก็สามรถยื่นเรื่องเองได้ที่สถานทูตประเทศอิตาลีหรือจะให้สะดวกต้องใช้บริการรับทำวีซ่าอิตาลี จุดมุ่งหมายของคุณจะเป็นการเดินทางเพื่อท่องเที่ยว เพื่อศึกษาต่อ ธุรกิจ หรือเยี่ยมญาติ ฯลฯต่างก็ต้องใช้วีซ่าเพื่อเดินทางเข้าและวีซ่านั้นก็มีขั้นตอนในการดำเนินการและเอกสารที่ต้องใช้มากมาย อาจจะมีความผิดพลาดได้ถ้าเตรียมเอกสารไม่ครบหรือทำไม่ถูกขั้นตอน ถ้าใช้บริการรับทำวีซ่ากับ Great Visa ความผิดพลาดจะน้อยที่สุดถึงไม่มี

 วีซ่าท่องเที่ยวอิตาลีรับทำวีซ่าอิตาลี

                การทำวีซ่าเชงเก้นเข้าประเทศอิตาลีนั้นจะเป็นเรื่องง่ายนิดเดียวให้ทางบริษัทรับทำวีซ่าอิตาลีเป็นตัวแทนของคุณเพื่อดำเนินการยื่นขอวีซ่าเพื่อโอกาสที่จะได้รับการอนุมัติให้ผ่านวีซ่าอิตาลีมีมากกว่าการยื่นเรื่องเอง และในการขอวีซ่านั้นก็มีค่าใช้จ่ายเป็นค่าทำวีซ่าอิตาลีประมาณ 1500 บาท และมีค่าประกันคุ้มครองการเดินทางประมาณ 1,500,000 บาท จากบริษัทประกันภัยที่เชื่อถือได้ ทั้งนี้นอกการการรับทำวีซ่าอิตาลีแล้วทางเรายังสามารถให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการเดินทางเข้าประเทศอิตาลี การยื่นวีซ่า การเตรียมตัวก่อนเดินทาง และอื่นๆที่เกี่ยวกับอิตาลีเพื่อเป็นฐานความรู้เบื้องต้นให้แก่ลูกค้าได้อีกด้วย

ค่าธรรมเนียมวีซ่าสถานฑูต

3,220.00 / คน

       ค่าบริการยื่นวีซ่าท่องเที่ยว

1,500.00 / คน

หมายเหตุ : ผู้เดินทางต้องยื่นขอวีซ่าด้วยตนเองเท่านั้น

เอกสารยื่น วีซ่าสเปน
            หนังสือเดินทาง (Passport) ที่มีอายุมากกว่า 6 เดือน และหนังสือเดินทางเล่มเก่า (ถ้ามี)
            รูปถ่ายสี ด้านหลังเป็นสีขาว ขนาด 4.5 x 3.5 จำนวน 2 รูป ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน โดยพื้นหลังต้องเป็นสีขาว ไม่สวมแว่น
            สำเนาทะเบียนบ้าน / สำเนาบัตรประชาชน
            หลักฐานการเงิน Statement ย้อนหลัง 6 เดือน ส่วนตัวหรือ หนังสือรับรองจากธนาคาร หรือ บัญชีออมทรัพย์ส่วนตัวพร้อมสมุด (ตัวจริง) / (แปลเป็นภาษาอังกฤษ)
            จดหมายรับรองการทำงาน เป็นภาษาอังกฤษ 
           • หลักฐานการทำงาน เช่น หนังสือรับรองการทำงาน หนังสือจดทะเบียนบริษัท (กรณีเป็นเจ้าของกิจการ)
            หนังสือเชิญจากต่างประเทศ (ธุรกิจ) 
            ใบจองที่พัก/โรงแรม หากพักกับญาติให้ขอเอกสาร ที่ระบุว่าจะมาพักอยู่ด้วย พร้อม หน้า passport ของผู้ที่จะไปพักอยู่ด้วย
           • ใบจองตั่วเครื่องบิน ตามวันที่เดินทางไป-กลับ
           สำหรับผู้ที่อายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์Œ เดินทางคนเดียว หรือเดินทางกับผู้อื่นที่มิใช่บิดา-มารดา หรือผู้ปกครอง จะต้องมีหนังสือยินยอมจากบิดา-มารดา หรือผู้ปกครอง
            ประกันการเดินทาง วงเงินไม่น้อยกว่า 2,000,000 บาท ( Medical Insurance )
            แบบฟอร์มวีซ่า กรอกข้อมูลครบถ้วนและเซ็นต์ชื่อ 1 ชุด 

               รับทำวีซ่าอิตาลี ด้วยทีมงานมืออาชีพได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าหลายระดับ จะทำให้คุณไม่ผิดหวังเรื่องวีซ่าอิตาลีสำหรับการเดินทางที่แสนวิเศษของลูกค้า ในราคามาตรฐาน ประหยัดเวลาไปได้มากสามารถเหลือเวลาเตรียมการอย่างอื่นเตรียมตัวสัมภาษณ์วีซ่าได้อย่างสบายใจ แน่นอนเพียงคุณมีคุณสมบัติที่ถูกต้องคือไม่เป็นบุคคลต้องห้ามหรือต้องคดีใดๆโอกาสที่จะได้วีซ่ามีถีง 99% เลย แล้วการเดินทางไปอิตาลีจะเป็นไปตามเป้าหมาย

 

รับทำวีซ่าอิตาลี

 

ค้นหา

Share this post

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Facebook