Get Adobe Flash player

 รับทำวีซ่าออสเตรเลีย

รับทำวีซ่า ออสเตรเลีย

                การเดินทางนั้นไปต่างประเทศนั้นมีทั้งเข้าง่ายและยากด้วยกันส่วนมากแล้วก็ต้องใช้วีซ่าในการเดินทางทั้งนั้นเป็นออสเตรเลียก็เช่นกันหากไม่ผ่านวีซ่าจะไม่สามารถเดินทางเข้าประเทศได้ แต่การจะผ่านวีซ่านั้นก็เป็นเรื่องที่ไม่ง่ายเลยเช่นกัน การยื่นขอวีซ่านั้นก็สามารถทำได้โดยการยื่นขอด้วยตนเองที่สถานทูตออสเตรเลียและต้องรอพิจารณาตามคิว จัดเตรียมเอกสารทุกอย่างให้ครบควรตรวจเช็คเวลาเปิด-ปิดของสถานทูตก่อนออกเดินทางให้เรียบร้อยเพื่อป้องกันการไปเสียเวลา และจะให้ง่ายกว่านั้นเพียงท่านใช้บริการบริษัทรับทำวีซ่าออสเตรเลียที่มีความน่าเชื่อถือมีผลงาน จะเป็นอีกทางเลือกที่เหมาะสมสำหรับท่านอย่างยิ่ง

 วีซ่าท่องเที่ยวออสเตรเลียรับทำวีซ่าออสเตรเลีย

                วีซ่าออสเตรเลียนั้นมีหลายประเภทด้วยกันท่านสามารถเลือกทำวีซ่าตามจุดมุ่งหมายในการเดินทางแต่ละครั้งของท่านได้ ไม่ว่าจะเป็นวีซ่านักศึกษา วีซ่าธุรกิจ วีซ่าสมรส วีซ่านักท่องเที่ยว เป็นต้น เพราะการเลือกประเภทวีซ่าให้ตรงกับจุดประสงค์ของการเดินทางนั้นจะดีกว่าการเดินทางไปโดยไร้จุดหมายว่าจะไปทำอะไร เพราะว่าทางสถานทูตจะมีการสอบสัมภาษณ์หากตอบไม่ตรงกันก็อาจจะทำให้ไม่ผ่านวีซ่าได้เช่นกัน

               บริษัท Great Visa รับทำวีซ่าออสเตรเลียด้วยทีมงานที่พร้อมและเป็นมืออาชีพรับทำวีซ่ามานานจนมีความชำนาญ สามารถไว้วางใจได้  การดำเนินการขอวีซ่าจะไม่ยุ่งยากสำหรับท่านอีกต่อไปเพราะทางทีมงานของเราจะเป็นตัวแทนจัดการทุกอย่างในการยื่นขอวีซ่าแทนท่าน ทั้งเรื่องการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารสำคัญต่างๆก่อนที่จะนำส่งกับทางสถานทูตเพื่อให้การขอวีซ่านั้นราบรื่น สำหรับการสัมภาษณ์วีซ่าออสเตรเลียกับทางสถานทูตนั้นท่านจะต้องมีการเตรียมตัวมาอย่างดีเพื่อไม่ให้เกิดการกดดันระหว่างการสัมภาษณ์ หากยังไม่มั่นใจทีมงานของเราสามารถให้คำปรึกษาแก่ท่านได้และสามารถตอบทุกๆคำถามเกี่ยวกับการทำวีซ่าออสเตรเลียที่ท่านสงสัยได้จนกระจ่าง

ค่าธรรมเนียมวีซ่าสถานฑูต

4,200.00 / คน

 ค่าบริการยื่นวีซ่าท่องเที่ยว

2,000.00 / คน

หมายเหตุ : ผู้เดินทางที่มีอายุตั้งแต่ 5 ปีต้องยื่นขอวีซ่าด้วยตนเองที่ ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าประเทศออสเตรเลีย

เอกสารยื่น วีซ่าออสเตรเลีย
            หนังสือเดินทาง (Passport) ที่มีอายุมากกว่า 6 เดือน และหนังสือเดินทางเล่มเก่า (ถ้ามี)
            รูปถ่ายสี ด้านหลังเป็นสีขาว ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูปถ่ายไม่เกิน 6 เดือน (ฉากหลังควรเป็นสีพื้นสีอ่อน)
            สำเนาทะเบียนบ้าน / สำเนาบัตรประชาชน / สำเนาบัตรข้าราชการ / ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล, ใบหย่า และ ทะเบียนสมรสต้องเป็นตัวจริงเท่านั้น / สำเนาสูติบัตร
            หลักฐานการทำงา
               - จดหมายรับรองการทำงาน (ภาษาอังกฤษ) ระบุตำแหน่ง เงินเดือน อายุการทำงาน และวันลาหยุดงาน หรือ
               - หนังสือจดทะเบียนธุรกิจ หรือหนังสือจดทะเบียนพาณิชย์ หรือ
               - จดหมายรับรองจากสถาบันการศึกษา (ภาษาอังกฤษ)
            การเงินย้อนหลังอย่างน้อย 6 เดือน เช่น สมุดบัญชีเงินฝาก,หนังสือรับรองจากธนาคาร(ตัวจริงและสำเนา)
           กรณีที่เป็นเจ้าของกิจการ ขอสำเนาใบทะเบียนการค้า, ใบทะเบียนพาณิชย์ หรือ หนังสือรับรองบริษัทฯ ที่คัดสำเนาไว้ ไม่เกิน 6 เดือน พร้อมวัตถุประสงค์
            กรณีที่บริษัทของท่าน™ เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้กับผู้เดินทางทั้งหมด ทางบริษัทจะต้องออกจดหมายอีกหนึ่งฉบับ เพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายและการกลับมาทำงานของท่าน โดยระบุรายชื่อผู้เดินทาง และเหตุผลที่จัดการเดินทางนี้ในจดหมายด้วย
            หลักฐานการจองที่พัก/โรงแรม
            กรณีไปเยี่ยมเยียนญาติครอบครัว แฟนเอกสาร ต้องแสดงหลักฐานการติดต่อซึ่งกันและกัน เช่น จดหมาย อีเมล์ ใบเสร็จค่าโทรศัพท์ หรือสำเนาหนังสือเดินทางหน้าที่มีตราประทับเข้าเมืองไทยเป็นต้น
            สำหรับผู้ที่อายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์Œ เดินทางคนเดียว หรือเดินทางกับผู้อื่นที่มิใช่บิดา-มารดา หรือผู้ปกครอง จะต้องมีหนังสือยินยอมจากบิดา-มารดา หรือผู้ปกครอง
            แบบฟอร์มวีซ่า กรอกข้อมูลครบถ้วนและเซ็นต์ชื่อ 1 ชุด 

                รับทำวีซ่าออสเตรเลียเมื่อไว้วางใจบริการรับทำวีซ่าออสเตรเลียของเราท่านจะได้เดินทางเข้าออสเตรเลียอย่างสบายใจหายห่วงเรื่องการทำวีซ่าไปได้เลย หากวีซ่าไม่ผ่านก็มาจากเมื่อท่านเป็นบุคคลที่ต้องคดีหรือเป็นบุคคลต้องห้ามเข้า-ออกประเทศในทุกๆกรณี นั่นเอง ประเทศออสเตรเลียยินตีต้อนรับท่านอย่างเต็มใจขอให้สนุกกับการเดินทางครั้งนี้

                หลังจากที่เลือกใช้บริการรับทำวีซ่าออสเตรเลียกับเราไปแล้วระยะเวลาในการรอวีซ่าก็ไม่นานอย่างที่คิดประมาณ 15-30 วันพอประมาณ เพียงท่านไม่เป็นคนที่ต้องคดีใดๆอยู่การพิจาณาวิซ่านั้นก็จะเป็นไปได้มากที่จะผ่าน โอกาสนั้นมีสูงถึง 99%  เราไม่เคยทำให้ลูกค้าต้องผิดหวังสำหรับการเดินทางแต่ละครั้งเรื่องของการทำวีซ่าขอให้ทางเรารับหน้าที่ดูแลแทน การเดินทางของท่านเป็นไปได้ด้วยดีอย่างแน่นอน

 

 

ค้นหา

Share this post

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Facebook