Get Adobe Flash player

 รับทำวีซ่าสวีเดน

รับทำวีซ่า สวีเดน

                การเดินทางเข้าประเทศสวีเดนนั้นมีขั้นตอนไม่ยากเพียงแต่ต้องมีการยื่นขอวีซ่าสวีเดน หรือวีซ่าเชงเก้นที่ทำแล้วประเทศใดประเทศหนึ่งในกลุ่มประเทศเชงเก้นจะสามารถเดินทางเข้า-ออกประเทศสมาชิกเชงเก้นได้ภายในระยะเวลา 90 สถานทูตเชงเก้นมีวันเวลาหยุด ถ้าลูกค้าไม่ทราบแน่ชัดอาจจะเสียเวลาโดยเปล่าประโยชน์ แต่ไม่ต้องกังวลไปยังมีอีกทางที่จะเพิ่มความสะดวกสบายแก่ลูกค้า คือใช้บริการบริษัทรับทำวีซ่าสวีเดน เราเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่ดีที่สุดของท่านเพื่อให้การเดินทางของท่านราบรื่น

 วีซ่าท่องเที่ยวสวีเดนรับทำวีซ่าสวีเดน

                บริการรับทำวีซ่าสวีเดนของเราจะไม่ทำให้ลูกค้าผิดหวัง ทีมงานของเราจัดการดำเนินการแทนลูกค้าเพื่อความสะดวกและถูกต้องตามขั้นตอน การกรอกเอกสารที่มีความซับซ้อน คุณจะประหยัดเวลาตรงส่วนนี้และจะเกิดความผิดพลาดน้อยที่สุดในการดำเนินการขอวีซ่า เพียงท่านจัดการเตรียมเอกสารที่สำคัญต่างให้ครบถ้วนไม่ว่าจะเป็นหนังสือเดินทางที่ต้องทีอายุการใช้งานอย่างน้อย 90 วันหลังจากวันที่ยื่นวีซ่า ถ้ามีหนังสือเดินทางเล่มเก่าให้นำมาใช้ประกอบกัน เอกสารรับรองการทำงานการศึกษา หลักฐานทางการเงิน เป็นภาษาอังกฤษ เป็นต้น

                จากนั้นทางทีมงานรับทำวีซ่าสวีเดนจะตรวจเช็คความถูกต้องของเอกสารก่อนนำส่งแก่ทางสถานทูตฟินแลนด์  และมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเป็นค่าธรรมเนียมการทำวีซ่าและค่ายื่นวีซ่า ซึ่งราคาอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งล่วงหน้า ทั้งนี้ขึ้นกับทางสถานทูตฟินแลนด์เป็นผู้กำหนด

ค่าธรรมเนียมวีซ่าสถานฑูต

3,000.00 / คน

       ค่าบริการยื่นวีซ่าท่องเที่ยว

1,500.00 / คน

หมายเหตุ : ผู้ยื่นคำขออาจถูกขอให้จัดหาเอกสารเพิ่มเติมหรืออาจถูกเรียกเพื่อเข้ารับการสัมภาษณ์ได้ หากสถานทูตฯ เห็นว่ามีความจำเป็น

เอกสารยื่น วีซ่าสวีเดน
            หนังสือเดินทาง (Passport) ที่มีอายุมากกว่า 6 เดือน และหนังสือเดินทางเล่มเก่า (ถ้ามี)
            รูปถ่ายสี ด้านหลังเป็นสีขาว ขนาด 4.5 x 3.5 จำนวน 2 รูป ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน โดยพื้นหลังต้องเป็นสีขาวเท่านั้น
            สำเนาทะเบียนบ้าน / สำเนาบัตรประชาชน
            Appendix D- Family Appendix 
           • หลักฐานการเงินตัวจริงพร้อมสำเนา 
           • หลักฐานการทำงาน เช่น หนังสือรับรองการทำงาน หนังสือจดทะเบียนบริษัท (กรณีเป็นเจ้าของกิจการ)
            ตารางการเดินทางท่องเที่ยว 
           • ใบจองที่พัก/โรงแรม หากพักกับญาติให้ขอเอกสาร ที่ระบุว่าจะมาพักอยู่ด้วย พร้อม หน้า passport ของผู้ที่จะไปพักอยู่ด้วย
           • ใบจองตั่วเครื่องบิน ตามวันที่เดินทางไป-กลับ
           สำหรับผู้ที่อายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์Œ เดินทางคนเดียว หรือเดินทางกับผู้อื่นที่มิใช่บิดา-มารดา หรือผู้ปกครอง จะต้องมีหนังสือยินยอมจากบิดา-มารดา หรือผู้ปกครอง
            ประกันการเดินทาง วงเงินไม่น้อยกว่า 1,500,000 บาท ( Medical Insurance )
           • แบบฟอร์มวีซ่า กรอกข้อมูลครบถ้วนและเซ็นต์ชื่อ 1 ชุด

วีซ่าถาวรสวีเดน (Resident Permit) 

รับทำวีซ่าสวีเดน                 สำหรับท่านที่มีความสนใจ ต้องการทำวีซ่าถาวรสวีเดน นั้น ทางเรายินดีให้คำปรึกษาแก่ทุกท่าน เพื่อให้ท่านใช้เวลาโดยนั้นที่สุด เพราะวีซ่าถาวรสวีเดนนั้นขึ้นชื่อในเรื่องของการใช้เวลามากที่สุด และยุ่งยากซับซ้อนเป็นอย่างมาก บางท่านที่ยื่นเรื่องขอวีซ่าเองนั้น ใช้เวลาเป็นปี เพราะเกิดปัญหาและแก้ไขไม่ตรงจุด จึงทำให้ใช้เวลาไปโดยเปล่าประโยชน์ โดยวีซ่าประเภทนี้ ท่านจะได้สิทธิเกือบที่จะเท่าเทียมกับบุคคลที่มีสัญชาติสวีเดนเลยทีเดียว ซึ่งทางGreat Visa นั้นได้ดำเนินการกับสถานทูตสวีเดน จนผ่านแล้ว ทุกรายเป็นจำนวนหลายพันคน หากท่านพบปัญหาหรือไม่แน่ใจ ทางเรายินดีให้คำปรึกษา แก่ทุกท่าน

รับทำวีซ่าสวีเดน
             

ค้นหา

Share this post

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Facebook