Get Adobe Flash player

 รับทำวีซ่าฟินแลนด์

รับทำวีซ่า ฟินแลนด์

          ฟินแลนด์เป็นดินแดนในความฝันที่หลายๆคนอยากจะเดินทางไปเยือน ดินแดนแห่งพระอาทิตย์เที่ยงคืน พระอาทิตย์ไม่ตกดินเป็นวันเวลา 73 วันในฤดูร้อน ทั้งยังเป็นประเทศที่มีชื่อเสียงด้านการศึกษาที่ดีที่สุดในโลกอีกประเทศหนึ่ง การเดินทางไปประเทศฟินแลนด์นั้นต้องใช้วีซ่า จะเป็นวีซ่าเชงเก้นที่สามารถเดินทางไปในประเทศสมาชิกเชงเก้นด้วยกันภายในระยะเวลา 90 วัน ปัจจุบันการทำวีซ่าไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปมีบริการรับทำวีซ่าฟินแลนด์ที่มีคุณภาพ เราเป็นหนึ่งในบริการที่พร้อมด้วยทีมงานมืออาชีพ บริการด้วยความเต็มใจ

 วีซ่าท่องเที่ยวฟินแลนด์รับทำวีซ่าฟินแลนด์

         ปัจจุบันนี้ประเทศฟินแลนด์เป็นหนึ่งในสมาชิกกลุ่มประเทศเชงเก็น ที่สามารถเดินทางเข้าออกประเทศในกลุ่มเชงเก็นได้โดยไม่ต้องมารอคิวยื่นวีซ่าใหม่ โดยวีซ่านั้นใช้ได้ 90 วันจะไปไหนก็ได้ในเชงเก้น เพิ่มความสะดวกแก่นักเดินทางมากขึ้น สำหรับระยะเวลาในการรออนุมัติวีซาฟินแลนด์นั้นจะต่างกันออกไปตามแต่ละประเภทของวีซ่า ถ้าเป็นวีซ่าการเดินทางท่องเที่ยว หรือเยี่ยมญาติ จะรอประมาณ 15 – 30 วัน  ในกรณีที่มีคนยื่นเรื่องเยอะอาจจะถึง 30 วัน และถ้าเป็นวีซ่าเพื่อธุรกิจ การประชุม หรือ สมาชิกครอบครัวของพลเมืองสหภาพยุโรป  ระยะเวลาจะอยู่ที่ 3 -4 วันทำการ เป็นต้น 

          บริการรับทำวีซ่าฟินแลนด์จากทีมงานที่ชำนาญด้านการทำวีซ่าโดยเฉพาะเพื่อให้เกิดความผิดพลาดน้อยที่สุดและประทับใจลูกค้า เราเป็นตัวแทนรับทำวีซ่าฟินแลนด์ที่มีคุณภาพด้านการทำงาน การยื่นวีซ่าฟินแลนด์ของลูกค้าจะเป็นไปตามขั้นตอนที่ถูกต้อง มีการตรวจเช็คเพื่อความละเอียดรอบคอบก่อนนำยื่นทางสถานทูต จัดการกรอกเอกสารที่มีขั้นตอนซับซ้อน ทั้งให้คำแนะนำการเตรียมสัมภาษณ์และข้อมูลการทำวีซ่าฟินแลนด์แก่ลูกค้า

ค่าธรรมเนียมวีซ่าสถานฑูต

2,460.00 / คน

ค่าบริการยื่นวีซ่าท่องเที่ยว

1,550.00 / คน

หมายเหตุ : ผู้เดินทางต้องยื่นเรื่องด้วยตนเองเท่านั้น ค่าธรรมเนียมวีซ่าอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับทางสถานทูต

เอกสารยื่น วีซ่าฟินแลนด์
            หนังสือเดินทาง (Passport) ที่มีอายุมากกว่า 6 เดือน และหนังสือเดินทางเล่มเก่า (ถ้ามี)
            รูปถ่ายสี ด้านหลังเป็นสีขาว ขนาด 4.5 x 3.5 จำนวน 2 รูป ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน โดยพื้นหลังต้องเป็นสีขาว ไม่สวมแว่น
            สำเนาทะเบียนบ้าน / สำเนาบัตรประชาชน / สำเนาบัตรข้าราชการ / ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล, ใบหย่า และ ทะเบียนสมรสต้องเป็นตัวจริงเท่านั้น / สำเนาสูติบัตร
            หลักฐานการเงิน Statement ย้อนหลัง 6 เดือน ส่วนตัวหรือ หนังสือรับรองจากธนาคาร หรือ บัญชีออมทรัพย์ส่วนตัวพร้อมสมุด (ตัวจริง) / (แปลเป็นภาษาอังกฤษ)
            จดหมายรับรองการทำงานเป็นภาษาอังกฤษ 
           • หลักฐานการทำงาน เช่น หนังสือรับรองการทำงาน หนังสือจดทะเบียนบริษัท (กรณีเป็นเจ้าของกิจการ)
           • หนังสือเชิญจากต่างประเทศ (ธุรกิจ) 
           • ใบจองที่พัก/โรงแรม หากพักกับญาติให้ขอเอกสาร ที่ระบุว่าจะมาพักอยู่ด้วย พร้อม หน้า passport ของผู้ที่จะไปพักอยู่ด้วย
           • ใบจองตั่วเครื่องบิน ตามวันที่เดินทางไป-กลับ
           สำหรับผู้ที่อายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์Œ เดินทางคนเดียว หรือเดินทางกับผู้อื่นที่มิใช่บิดา-มารดา หรือผู้ปกครอง จะต้องมีหนังสือยินยอมจากบิดา-มารดา หรือผู้ปกครอง
            ประกันการเดินทาง วงเงินไม่น้อยกว่า 2,000,000 บาท ( Medical Insurance )
            แบบฟอร์มวีซ่า กรอกข้อมูลครบถ้วนและเซ็นต์ชื่อ 1 ชุด 

รับทำวีซ่าฟินแลนด์       ฟินแลนด์พร้อมจะนำท่านเข้าสู่อ้อมกอดแล้วเรารับทำวีซ่าฟินแลนด์ด้วยความชำนาญ มีโอกาสที่วีซ่าจะได้รับการอนุมัติสูงเมื่อใช้บริการกับเรา ยกเว้นเป็นผู้ต้องคดีต่างๆที่ผิดกฎหมายของไทยและฟินแลนด์ เมื่อจะทำวีซ่าฟินแลนด์เยือนดินแดนอาทิตย์เที่ยงคืนเลือกใช้บริการเราแล้วคุณจะประทับใจ

        นอกจากการรับทำวีซ่าฟินแลนด์แล้วทีมงานยังสามารถให้คำแนะนำเรื่องการสอบสัมภาษณ์วีซ่า การเตรียมตัวเดินทางเข้าฟินแลนด์ การทำวีซ่า เพื่อให้ท่านมีความมั่นใจมากขึ้น การเดินทางของท่านจะเป็นไปตามเป้าหมายแน่นอน วีซ่าจะได้รับการอนุมัติยกเว้นเป็นบุคคลต้องคดี หรือเป็นบุคคลต้องห้ามกรณีต่างๆ  เมื่อจะเดินทางเข้าฟินแลนด์ใช้บริการรับทำวีซ่าฟินแลนด์กับเราแล้วจะไม่ผิดหวัง

       ไว้วางใจทีมงานรับทำวีซ่าฟินแลนด์กับเราวีซ่าของคุณจะมีโอกาสได้รับการอนุมัติมากกว่าการยื่นเรื่องเอง เว้นแต่เพียงคุณเป็นบุคคลต้องห้ามของฟินแลนด์หรือต้องคดีใดๆจะไม่สามารถอนุมัติวีซ่าได้ เท่านั้นการเดินทางเข้าประเทศฟินแลนด์ก็ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป

รับทำวีซ่าฟินแลนด์

ค้นหา

Share this post

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Facebook