Get Adobe Flash player

บริการแปลภาษาและรับรองเอกสารภาษาอื่นๆ เรามีบริการแปลภาษาต่างๆจากอาจารย์นักแปลภาษาที่มีความเชี่ยวชาญในด้านภาษาต่างๆที่นอกเหนือจากภาษาอังกฤษ เช่น ภาษาฝรั่งเศส ภาษาเยอรมัน ภาษาอิตาลี ภาษาจีน ภาษาพม่า และญี่ปุ่น เป็นต้น ทำให้คุณมั่นใจได้ว่าเอกสารที่แปลกับเรานั้นมีคุณภาพ ถูกต้องตามหลักไวยกรณ์ สามารถตรวจสอบและรอรับได้เลย นอกจากนี้เรายังมีบริการรับรองเอกสารต่างๆโดยกระทรวงการต่างประเทศ

ตัวอย่างเอกสารที่ต้องแปล

 • เอกสารหนังสือรับรองความเป็นโสด?
 • เอกสารบทคัดย่อภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษา?
 • เอกสารหนังสือรับรองบริษัท
 • เอกสารใบเปลี่ยนนามสกุล
 • เอกสารทำวีซ่าประเทศต่างๆ
 • เอกสารใบอนุญาตต่างๆ
 • เอกสารหนังสือรับรองโสด
 • เอกสารจำพวกจดหมาย
 • เอกสารระเบียบราชการ
 • เอกสารหนังสือรับรอง
 • เอกสารทำวีซ่าอังกฤษ
 • เอกสารใบมอบอำนาจ
 • เอกสารใบเปลี่ยนชื่อ
 • เอกสารทะเบียนสมรส
 • เอกสารทะเบียนบ้าน
 • เอกสารการบัญชี
 • เอกสารทรานสคริป
 • เอกสารใบหย่า
 • เอกสารใบเปลี่ยนชื่อ
 • เอกสารราชการ
 • เอกสารทำวีซ่าอเมริกา
 • เอกสารใบขับขี่
 • เอกสารทั่วไป
 • เอกสารภาษาอื่นๆ
 • เอกสารสูติบัตร
 • เอกสารจดหมายรับรอง

หากมีเอกสารนอกเหนือจากตัวอย่างที่กล่าวมานี้ที่ท่านมีความประสงค์หรือมีความจำเป็นต้องการแปล สามารถติดต่อสอบถามเราได้ (083-8884435)

 

ค้นหา

Share this post

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Facebook